image.baidu.com
壹沫采集到国画

工笔侍女白描的搜索结果_百度图片搜索

壹沫采集到国画

蔡岚工笔人物白描图

360doc.com
壹沫采集到国画

按此在新窗口浏览图片

weibo.com
壹沫采集到国画

张大千 1948年作《白荷图》立轴 --- 款识:露湿轻纨波不摇,珠房云冷细香飘。也知巧作...

zhihu.com
壹沫采集到国画

南宋张即之《华严经残册》,结字俊秀而骨力遒劲,运笔坚实峻健。

ljzlcl.blog.163.com
壹沫采集到国画

宋徽宗赵佶书法欣赏:瘦金书千字文 - 無為居士 - 聚美齋

ljzlcl.blog.163.com
壹沫采集到国画

宋徽宗赵佶书法欣赏:瘦金书千字文 - 無為居士 - 聚美齋

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

“ 山中兰叶径,城外李桃园。岂知人事静,不觉鸟声喧。” 唐 · 王勃

1

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

乐以忘忧真智者,
心能转物即如来

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

【 清 姜泓《水仙茶梅图》 】 此画写水仙与茶、梅三友相为呼应,梅枝上一小鸟正跃跃欲飞。构...

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

慈禧太后《红梅》---“披拂青苔几树横,香沾紫陌晓风轻。华林围里香如雪,得句应师郑述诚。徐...

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

陆抑非笔下的荷花,笔墨遒劲生动,而不失雅韵味。

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

启功 《朱竹映霞》 “雾散烟开竹几丛,朝霞午曝夕阳红。案头拾得勘书笔,抹出丹崖醉态浓。”

detail.koudaitong.com
壹沫采集到国画

#水墨画#【 金 武元直 《赤壁图》 】卷,纸本,50.8×136.4cm,台北故宫博物院...

weibo.com
壹沫采集到国画

【 张大千 《栗树栖禽图》 】立轴,纸本设色,135×47cm,1940年作。 款识:“天...

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

南宋 沈子蕃《缂丝梅鹊图轴》纵104cm,宽36cm。故宫博物院藏。

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

#诗画山河# 檐影微微落,津流脉脉斜。野船明细火,宿雁聚圆沙。 云掩初弦月,香传小树花。邻...

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

#诗画山河# 年年雪里。常插梅花醉。挼尽梅花无好意。赢得满衣清泪。 今年海角天涯。萧萧两鬓...

weibo.com
壹沫采集到国画

【 清 石涛 《山水》 】立轴,纸本设色,138×49cm。 此石涛和尚较晚年之作,用拖泥...

壹沫采集到国画

溪山飞幕图 清·吴又和 纸本墨笔 纵97.1X横49.6厘米天津市艺术博物馆藏 吴又和,...

weibo.com
壹沫采集到国画

君子以仁存心, 以礼存心。 仁者爱人, 有礼者敬人。 爱人者人恒爱之, 敬人者人恒敬之。

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

“ 一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。溪云初起日沈阁,山雨欲来风满楼。”· 许浑 ----(...

photo.weibo.com
壹沫采集到国画

张大千 《青山绿水国画微展》