duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 黄钟花,紫葳科灌木或小乔木,株高1~2米。  叶:奇数羽状复叶,对生,小叶长椭圆形至披...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 金丝桃,别名金丝海棠,又叫土连翘,为藤黄科金丝桃属植物,半常绿小木,为半灌木,高1米左右...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 木本曼陀罗花单生,喇叭状下垂,长达20余厘米,极其美丽。花冠长漏斗状,花白色,脉纹绿色,...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 木本曼陀罗花单生,喇叭状下垂,长达20余厘米,极其美丽。花冠长漏斗状,花白色,脉纹绿色,...

4

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 木本曼陀罗花单生,喇叭状下垂,长达20余厘米,极其美丽。花冠长漏斗状,花白色,脉纹绿色,...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

巴西野牡丹,野牡丹科常绿小灌木,株高30-60厘米。枝条红褐色,叶对生,叶长椭圆形至披针...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

巴西野牡丹,野牡丹科常绿小灌木,株高30-60厘米。枝条红褐色,叶对生,叶长椭圆形至披针...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 郁金香"蒙赛拉"( 重瓣早花群郁金香植株矮小,高15-35厘米;...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 郁金香"橘子公主"( 重瓣早花群郁金香植株矮小,高15-35厘米...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"天使"( 重瓣晚花型  该型又叫做牡丹花型。早期由于茎秆不...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"黑色英豪"( 重瓣晚花型  该型又叫做牡丹花型。早期由于茎...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"尼斯狂欢节"( 重瓣晚花型  该型又叫做牡丹花型。早期由于...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 郁金香"双梦"( 重瓣晚花型  该型又叫做牡丹花型。早期由于茎...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 郁金香"横滨"( 单瓣早花型  别名:孟德尔早花型郁金香  单瓣...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香;依尔恩公主;( 单瓣早花型  别名:孟德尔早花型郁金香  单瓣、杯状,单色或复...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"夜皇后"(单瓣晚花型  此型又被叫做孟德尔型。群体庞大,包括...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"安托瓦内特"(单瓣晚花型  此型又被叫做孟德尔型。群体庞大,...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

郁金香"埃丝特"(单瓣晚花型  此型又被叫做孟德尔型。群体庞大,包括...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 郁金香"梦境“(单瓣晚花型  此型又被叫做孟德尔型。群体庞大,包括达尔文杂...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

考夫曼尼杂交型郁金香‘黑色咖啡店’( 别名:睡莲花型郁金香  原种为考夫曼郁金香,花冠钟...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

考夫曼尼杂交型郁金香‘紫云’( 别名:睡莲花型郁金香  原种为考夫曼郁金香,花冠钟状,野...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 考夫曼尼杂交型郁金香‘时尚’( 别名:睡莲花型郁金香  原种为考夫曼郁金香,花冠钟状,...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

穗边型郁金香‘汉密尔顿’( 穗边型最大的特点是,花瓣边缘具有不规则的须毛状镶边,并且花...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

穗边型郁金香‘野马’( 穗边型最大的特点是,花瓣边缘具有不规则的须毛状镶边,并且花瓣的...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

穗边型郁金香"卷曲的苏"( 穗边型最大的特点是,花瓣边缘具有不规则...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

穗边型郁金香‘快乐时光’( 穗边型最大的特点是,花瓣边缘具有不规则的须毛状镶边,并且花...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

绿花型郁金香"黄花春绿"( 绿花型郁金香花被基部或中肋延伸部变绿,株高...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 绿花型郁金香"铃兰吡喃"( 绿花型郁金香花被基部或中肋延伸部变绿,...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

凯旋型郁金香‘白梦’( 凯旋型又叫胜利杂种型。由单瓣早花型和达尔文杂交型杂交而来,生长势...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

凯旋型郁金香‘雪铁龙’( 凯旋型又叫胜利杂种型。由单瓣早花型和达尔文杂交型杂交而来,生长...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 凯旋型郁金香‘黄色彭皮特’( 凯旋型又叫胜利杂种型。由单瓣早花型和达尔文杂交型杂交而来...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 百合花型郁金香花瓣顶端渐尖,向后翻卷,类似百合花的花型,花型优美,色彩艳丽,是郁金香中...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 百合花型郁金香花瓣顶端渐尖,向后翻卷,类似百合花的花型,花型优美,色彩艳丽,是郁金香中...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 百合花型郁金香花瓣顶端渐尖,向后翻卷,类似百合花的花型,花型优美,色彩艳丽,是郁金香中...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 百合花型郁金香花瓣顶端渐尖,向后翻卷,类似百合花的花型,花型优美,色彩艳丽,是郁金香中...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 达尔文杂种型多为世界著名品种,由晚花达尔文郁金香与极早花的福氏郁金香及其他种杂交而成。...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 达尔文杂种型多为世界著名品种,由晚花达尔文郁金香与极早花的福氏郁金香及其他种杂交而成。...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 单瓣花品种。花型大而奇特优美,花被裂片较宽,排列有序,花瓣卷曲扭转,向外伸展,状似飞鸟...

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 单瓣花品种。花型大而奇特优美,花被裂片较宽,排列有序,花瓣卷曲扭转,向外伸展,状似飞鸟。...

1

duitang.com
陌雪夕采集到植物百科

 单瓣花品种。花型大而奇特优美,花被裂片较宽,排列有序,花瓣卷曲扭转,向外伸展,状似飞鸟。...