bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

若今昔一别,一别永年,苍山负雪,浮生尽歇。

bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

君生我未生,我生君已老?君恨我生迟,我恨君生早?   君生我未生,我生君已老?恨不生同时,...

bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

沧海桑田许你一生不悔,
  浪迹天涯与汝今世相随。

bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

浮夸三世,何惧芬芳,我入戏子,一生天涯

4

bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

我本戏子无情胜有情,怎配你的青梅煮酒笔墨丹青

8

bbs.tianya.cn
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

一出纸醉金迷闹剧,一袭染尽红尘的衣。

烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

风华笔墨,后庭尘埃,便天光云影,不与徘徊,纵三千里河山,亦四十年蓬莱,青丝染霜,镜鸾沉彩。

1

digu.com
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。

digu.com
烟雨江南笑红尘采集到小说封面素材

古韵 古风 插画 娉娉袅袅十三馀,豆蔻梢头二月初 .<br/>

2