duitang.com
蔡沛霖采集到茶香

尘缘从来都如水,罕须泪,何尽一生情?莫多情,情伤己。

duitang.com
蔡沛霖采集到茶香

半壁山房待明月,一盏清茗酬知音。

蔡沛霖采集到茶香

清风湿润,茶烟轻扬。重温旧梦,故人已去。