weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

淥水凈素月,月明白鷺飛。 ​​​​

38

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

淥水凈素月,月明白鷺飛。 ​​​​

27

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

淥水凈素月,月明白鷺飛。 ​​​​

37

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

淥水凈素月,月明白鷺飛。 ​​​​

25

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

淥水凈素月,月明白鷺飛。 ​​​​

24

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

  庭外三更月,床头万里情 …  

3

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

秋风吹尽旧庭柯,黄叶丹枫客里过。一点禅灯半轮月,今宵寒较昨宵多 … ​

12

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

.                      月                     ...

7

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

【  月上高枝 …  】 ​​​​

110

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

【  月上高枝 …  】 ​​​​

51

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

【  月上高枝 …  】 ​​​​

68

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

【  月上高枝 …  】 ​​​​

41

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

『 半夜人无语,中宵月送凉… 』

28

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

『 半夜人无语,中宵月送凉… 』

102

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

『 半夜人无语,中宵月送凉… 』

40

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

疏可**,密不透风 / 德国摄影师 Bettina Güber

28

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

疏可**,密不透风 / 德国摄影师 Bettina Güber

86

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到月

疏可**,密不透风 / 德国摄影师 Bettina Güber

43