meilishuo.com
beibei803采集到针法

【图】刺绣基础针法与组合,这个好实用~@qzone754501从@pili爱美丽的杂志##...

2

meilishuo.com
beibei803采集到针法

【图】刺绣基础针法与组合,这个好实用~@qzone754501从@pili爱美丽的杂志##...

guang.taobao.com
beibei803采集到针法

很详细的刺绣图哦

weibo.com
beibei803采集到针法

#生活DIY# 一种花边的织法,挺不错的,可以收藏起来备用。