qing.weibo.com
腹黑萝采集到q

撕碎点点,迷乱情浅,因果皆缘。不如一醉浮华前,一笑红尘念。

1

tieba.baidu.com
腹黑萝采集到q

惜春
堪破三春景不常,缁衣顿改昔年妆。
可怜秀户侯门女,独卧青灯古佛旁。