wuyuning
  • IP属地: 河南
奉日月以为盟,昭天地以为鉴。    啸山河以为证,敬神鬼以为凭。    从此山高不阻其志,涧深不断其行。    流年不毁其意,风霜不掩其情。    纵然前路荆棘遍野,亦将坦然无惧仗剑随行。 今生今世,不离不弃,永生永世,相许相从。

最多转采自

SunCher
斌斌蝴蝶
陈小兎丶