Vivian Maier

所属分类:摄影
【她当了一辈子保姆,死后留下150000张神秘底片】薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时她常背着相机游走街头,拍了15万张底片,却从未向任何人展示。去世后人们偶然发现了她惊世骇俗的作品。安静、幽默、孤独、冷漠……一起感受下她的世界吧!
vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

May 23, 1959. Hong Kong, China VM1959W02698-1...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔生前是一名保姆,终身未婚,没有爱人、孩子,她与亲人断绝来往,亦没有朋友。闲暇时...

1

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1986 VM1986K05625-23...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍
Self-Portrait
VM1972-75K05874-03-MC

1

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait VM1977-78K05886_eq-02...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1975 VM1975K05593-03...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1950s VM195XZ06951-0...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1956 VM1956W00022-09...

4

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1955 VM1955W06571-12...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1955 1004_may_5th_19...

7

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍
Self-Portrait
VM19XXW03099-04-MC

1

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1971 VM1971W01695-04...

1

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍
Self-Portrait
VM19XXW03867-11-MC

1

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1956 VM1956W00024-11...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍
Self-Portrait
VM19XXW04205-01-MC

2

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1950 VM195XW00077-01...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1955 VM1955W03420-05...

2

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1955 VM1955W000134-0...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1953 VM1953W03391-04...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍
Self-Portrait, 1953

5

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1955 VM1955W02770-06...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1961 VM1961W00940-05...

vivianmaier.com
甄可采集到Vivian Maier

薇薇安·迈尔的自拍 Self-Portrait, 1954 VM1954W02936-11...

7