upload.wikimedia.org
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Friedrich_Wilhelm_Theodor_Heyser_-_Ophelia.jp...

30

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

138

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

99

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

99

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

36

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

173

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
JULES CYRILLE CAVE 1897 ​​​​

23

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

65

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

52

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

54

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

16

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

36

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

29

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

11

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

11

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

24

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

366

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

69

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

264

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

1402

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

988

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

14

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

42

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

29

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

60

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

48

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

43

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

19