upload.wikimedia.org
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Friedrich_Wilhelm_Theodor_Heyser_-_Ophelia.jp...

48

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

181

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

169

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

121

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

46

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

222

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
JULES CYRILLE CAVE 1897 ​​​​

55

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

86

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

81

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

74

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

22

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

51

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

41

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

13

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

18

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

47

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

375

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

77

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

271

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

1488

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

1032

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

17

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

57

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

37

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

74

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

59

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

49

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

29