upload.wikimedia.org
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Friedrich_Wilhelm_Theodor_Heyser_-_Ophelia.jp...

42

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

149

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

若不问来路与去程,人生就容易得多。
——陶立夏 ​ ​​​​

149

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

120

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

43

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
Thomas Francis Dicksee (1819~1895) ​ ​​​​

204

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
JULES CYRILLE CAVE 1897 ​​​​

49

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

72

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

63

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

69

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

20

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

45

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

35

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

13

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

17

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

.
John Singer Sargent,1856-1925 ​​​​

33

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

375

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

76

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

270

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

1480

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

像油画中的少女。 ​​​​

1018

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

17

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

David Jagger (1891-1958) Joseph Fagnani Fair...

47

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

34

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

Sir Lawrence Alma-Tadema ​​​​

68

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

53

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

49

weibo.com
梦中我有一头迷人长发采集到油画

绘画中浓烈的氛围往往让画面出奇的耐看 ​​​​

25