pixiv.net
Shin-采集到颜色,插画。

「夜已晚的很美丽 天已亮的很分明 我在你的回忆里 是黄昏还是黎明」/「邦乔彦」のイラスト ...

pixiv.net
Shin-采集到颜色,插画。

期待与你一起在北方数星星【天体観測】

2

tumblr.com
Shin-采集到颜色,插画。

星降る夜に
by とろっち

zcool.com.cn
Shin-采集到颜色,插画。

原创作品:阿松水彩集

4

zcool.com.cn
Shin-采集到颜色,插画。

原创作品:夜已晚得很美丽 天已亮得很分明 我在你的回忆里 是黄昏还是黎明

1

zcool.com.cn
Shin-采集到颜色,插画。

还有多少回忆 藏著多少秘密 在你心里我也许 只是你欣赏的风景

2